:: DANE A POPLATKY

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Verejným priestranstvom na účely dane sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Zliechov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

  • hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
  • vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
  • námestie,
  • všetky neknihované parcely v intraviláne obce Zliechov,
  • parkovisko pre obecným úradom,

Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Zliechov sú:

  • parkovisko pred obecným úradom,
  • parkovisko pred Zliechovčankou,
  • parkovisko pred pohostinstvom v Košeckom Rovnom

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,35 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,05 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk