:: DANE A POPLATKY

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícií na obecnom úrade. Daň z nehnuteľností treba zaplatiť do 31.5.2016.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, vymedzuje VZN č. 2/2015 o podmienkach vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zliechov.

Potrebné doklady:
  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO – tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
  • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva)
  • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnopredajnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v KN.
  • Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva).

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk