:: DANE A POPLATKY

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov. Sadzba dane je 3 € za jedného psa a kalendárny rok. Vo VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad sú uvedené všetky povinnosti a podmienky platenia dane za psa.

Majiteľ psa je povinný psa zaevidovať na základe VZN č. 2/2015 o podmienkach držania psov s použitím zákona č. 282/2002 Z. z.). Obec vydá držiteľovi psa pri zápise do evidencie zdarma evidenčnú známku bieločiernej farby, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa.
Stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť do 14 dní. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za poplatok 1,66 €.
Pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, je nebezpečným psom a vydá sa mu evidenčná známka červenej farby.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk