:: DANE A POPLATKY

Miestne dane a poplatky sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane a poplatky sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktiež daň dobrovoľne zaplatiť.

Vo VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené podmienky a sadzby miestnych daní a poplatok za komunálny odpad. Druhy miestnych poplatkov sú stanovené vo VZN č. 2/2015 podmienkach vyberania miestnych poplatkov v obci Zliechov. Správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.
Obec zaviedla za svojom území nasledovné miestne dane a poplatoky:

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade.