:: DANE A POPLATKY

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Obec Zliechov má tieto vyhlásené verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve obce:

  • verejné priestranstvo na námestí
  • verejné priestranstvo pred budovou OÚ
  • miestne komunikácie v správe obce

Poplatníkom je každá FO alebo PO, ktorá užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia, umiestnenie stavebného materiálu, cirkusu, lunaparku a iných akcií, trvalé parkovanie vozidla. Sadzby sú určené vo VZN č. 2/2015

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk