:: HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Obec Zliechov leží v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, tesne pri úpätí najvyššieho vrchu štátnej prírodnej rezervácie „Strážov“ (1214 m. n. m.) na rozhraní piatich okresov a to Ilava, Žilina, Prievidza, Považská Bystrica, Púcho. Je koncovou obcou okresu Ilava. Svojou polohou a prírodnými danosťami je predurčená ako východiskový bod atraktívnych turistických výletov po vyznačených turistických chodníkoch a cyklotrasách. Obec má dobré podmienky na agroturistiku. Nachádza sa tu i lyžiarsky vlek, ktorý poskytuje na kvalitných lyžiarskych svahoch kvalitnú lyžovačku i pre tých náročnejších lyžiarov.

Počiatky osídlenia obce siahajú do dávnoveku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Obec podľa prvých písomných zmienok sa spomína ako obec s radovou potočnou zástavbou, s drevenými domami omazanými hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby. Domy boli zrubové. Najstaršia budova, ktorá je dodnes zachovaná je budova „Majer“. Zo začiatku obec patrila pod Košecké panstvo. Okolo roku 1275 prešla obec pod opátstvo Skalka pri Trenčíne. V roku 1337 získala obec zákupné právo a dedičným richtárom sa stal žilinský richtár Petzold. Koncom 13-tého a začiatkom 14-tého storočia patrila obec jezuitom a potom náboženskej základine. V 30-tich rokoch v obci pôsobila firma TÚZ, ktorá jednokoľajkou zvážala drevo z hôr až do Ilavy. Pozostatky tejto jednokoľajky sú ešte v teréne zachované. V tomto období bol v obci aj pivovar, ktorý varil pivo pre sklársku huť v Gápli. Obec Gápel patrila do Zliechova do roku 1960. Do tohto roku patrila obec do Ilavského okresu. Po roku 1960 po reorganizácií prešla obec pod okres Považská Bystrica. Podľa nového členenia od roku 1996 patrí opäť do obnoveného okresu Ilava, kraja Trenčianskeho. V súčasnosti sa obec Zliechov, do ktorej patrí aj časť Košecké Rovné rozprestiera na ploche 5438 ha.

Obyvateľstvo sa pôvodne živilo maloroľníctvom, podomovým obchodom, tkaním plátna, šitím kožúškov, vyšívaním a pletením čepcov a pásov na krosnách, vyšívaním ľudových krojov. V týchto krojoch ešte aj dnes vystupuje Folklórna skupina Zliechov. Kroj pozostáva z krpcov, pančušiek, spodnice s pásom, vokolka, zástery, rukávcov, grgule, čepca a podviky.

Obec bola značne zničená v ťažkých bojoch počas I. a II. svetovej vojny. Účastníkom bojov za slobodu v I. a II. svetovej vojne sú v obci postavené pamätníky. Mnoho občanov sa po II. svetovej vojne presídlilo do obce Most pri Bratislave, pretože obec bola zničená počas ťažkých bojov a postihol ju veľký požiar. S touto obcou naša obec udržiava priateľské vzťahy a príležitostne sa zúčastňuje na podujatiach poriadaných oboma obcami.

V súčasnosti má obec 630 obyvateľov aj s časťou Košecké Rovné. Za prácou dochádzajú naši občania do Dubnice nad Váhom, Ilavy a Košece. Priamo v obci je málo pracovných príležitostí. Pôsobia tu traja SHR, ktorí sa zaoberajú chovom oviec a hovädzieho dobytka a niekoľko drobných súkromných podnikateľov.

Obec Zliechov sa môže pochváliť pekne upravenou Základnou školou pre 1. – 4. ročník. V tejto budove je aj Materská škola a Ubytovacie zariadenie škola Zliechov, kde chodia deti z okolitých miest a dedín na uzdravovacie pobyty a lyžiarske výcviky. Budova je vykurovaná Biomasou, obce je členom združenia Biomasa. Občania si môžu v budove obecného úradu prezrieť stály exponát Zliechovského kroja a zadokumentovanú históriu obce z najhodnotnejšími fotografiami z trenčianskeho múzea ako bola lesná železnica v obci a podobne.

V časti Košecké Rovné bol v roku 1995 postavený Dom smútku, ktorý bol postupne prebudovaný na kostolík. Kostolík bol 8. septembra 2001 vysvätený biskupom Chovancom a slúži na bohoslužby pre občanov časti Košecké Rovné.

Obecný úrad sídli v budove bývalej starej školy, v ktorej je umiestnená aj pošta, knižnica, miestnosť folklórnej skupiny, miestnosť urbárskeho spoločenstva.

Obec je dostatočne zabezpečená predajňami potravín a zmiešaného tovaru.

Významnou kultúrnou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1480 v gotickom slohu. V roku 1787 bol reštaurovaný, je zasvätený sv. Vavrincovi – rímskemu diakonovi, ktorý sa nachádza aj v obecnom erbe s palmou a roštom, na ktorom bol upálený. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína i legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto. V 19. storočí dochádza k úprave interiéru kostola so zaklenutou loďou. Nachádzala sa tu aj neskorogotická socha madony (z roku cca 1500), ktorá však bola spolu so štyrmi sochami evanjelistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej kazateľnice odcudzená v roku 1980. V obci sa nachádzajú aj chránené stromy, zapísané v zoznamoch chránených stromov a to dve vŕby a jeseň, staré asi 400 rokov. Súčasný kultúrny život v obci sa sústreďuje v budove bývalej Materskej školy a Základnej školy Zliechov. Obec Zliechov je známa svojráznymi zvykmi a bohato vyšívanými krojmi. V obci bol založený tanečný súbor, z ktorého neskôr vznikol spevácky súbor. V súčasnosti v obci účinkuje folklórna skupina s ukážkami starých ľudových zvykov, piesní a tancov. Záujmovú činnosť vyvíjajú Dobrovoľný požiarny zbor, ktorý bol založený v roku 1923, Urbárske spoločenstvo Zliechov a Košecké Rovné, ako aj Poľovnícke združenie Vápenica Zliechov.

V zimnom období je možnosť lyžovania na kvalitných terénoch, k dispozícií sú tri lyžiarske vleky, ku ktorým je možný príjazd autom.

Prácu v obci riadi starosta a 7 poslancov Obecného zastupiteľstva.