:: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Zliechov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Zliechov. Obecné zastupiteľstvo v Zliechove má 7 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 odst. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Viac štatút obce

Členovia obecného zastupiteľstva

Bc. Zuzana Bieliková
Marián Kohút
Viera Ondrejcová
Ing. Peter Híreš
Miroslav Štúrik
Jozef Vicen
Roman Zilka
hlavný kontrolór - Ing. Milan Uriča

Starosta obce

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta Ing. Anton Miko, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom podľa zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Viac štatút obce

Pozvánka, Zápisnica a Uznesenie z OZ

OZ č. 11.

OZ č. 10.

OZ č. 9.

OZ č. 8.

OZ č. 7.

OZ č. 6.

OZ č. 5.

OZ č. 4.

OZ č. 3.

OZ č. 2.

OZ č. 1.

OZ č. 1.

OZ č. 2.

OZ č. 3.

OZ č. 4.

OZ č. 5.

OZ č. 6.

OZ č. 7.

OZ č. 8.

OZ č. 9.

OZ č. 10.

OZ č. 11.

OZ č. 12.

OZ č. 13.

OZ č. 14.

OZ č. 15.

OZ č. 16.

OZ č. 18.

OZ č. 19.

OZ č. 20.