:: ÚRADNÁ TABUĽA

Oznamy obce

Vykaz ziskov a strat za rok 2019 Obec Zliechov" nájdete tu.

Vykaz ziskov a strat za rok 2018 Obec Zliechov" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Rozhodnutie - Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury pre MRK v obci Zliechov" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie - Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury pre MRK v obci Zliechov" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie - Zacatie stavebnho konania na stavbu " Zliechov- rekontrukcia vodovodu" nájdete tu.

Zamer priameho predaja majetku "Traktor Zetor 16245" nájdete tu.

Uzemne rozhodnutie "Rekonstrukcia VN c.203 Zliechov - Kosecke Rovne" nájdete tu.

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky "Zberny dvor v obci Zliechov" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie - Zacatie uzemneho konania na stavbu " Zliechov-Kosecke Rovne: rekonstrukcia VN c.203 za 203/UV/19" nájdete tu.

Pozvanka na obecnu zabijacku nájdete tu.

Vyberove konanie na hlavneho kontrolora nájdete tu.

Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska - Zacatie prerokovania "Zadania uzemneho planu obce Valaska Bela"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati spojeneho uzemneho a stavebneho konania "Zahradna chatka"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska - Rozhodnutie o povoleni na stavbu "Kosecke Rovne - Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati ustneho pojednavania - Rekonstrukcia VN c. 203 medzi 203/UV/40 a 203/UV/19 nájdete tu.

Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati stavebneho a vodopravneho konania na stavbu "Kosecke Rovne - Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska o oznameni miesta ulozenia pisomnosti pre p. Holbicku Romana" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Uzemne rozhodnutie o umiestneni stavby "Kosecke Rovne - Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati uzemneho konania o umiestneni stavby "Kosecke Rovne - Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia"" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati konania vo veci dodatocneho povolenia stavby Kolmana Miroslava a Marie rod. Muckovej" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Rozhodnutie- zrusenie odvolanim napadnute rozhodnutie c.j. 387/2015-TS1-20-Rozhodnutie zo dna 14.03.2016" nájdete tu.

Verejna vyhlaska o zacati verejneho obstaravania uzemnoplanovacej dokumentacie " Uzemny plan obce Valaska Bela""nájdete tu.

OZNAM O VYVOZE ODPADOVYCH SPLASKOVYCH VOD ZO ZUMP - Povazska vodarenska spolocnost a.s. pre okresy Povazska Bystrica, Puchov a Ilava" nájdete tu.

Verejna vyhlaska -Rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby"Zliechov - Kosecke Rovne: rekonstrukcia VN c.203 za 203/UV/19"-rozhoodnutie o odvolani"nájdete tu.

Verejna vyhlaska o zacati verejneho obstaravania uzemnoplanovacej dokumentacie " Zmeny a doplnky c.3 UPN VUC Trencianskeho kraja"nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o podanom odvolani proti rozhodnutiu c.j. 387/2015-TS1-20-Rozhodnutie zo dna 14.03.2016" nájdete tu.

Verejna vyhlaska o oznameni miesta ulozenia pisomnosti pre p. Holbicku Romana" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Uzemne rozhodnutie - Kosecke Rovne - Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia" nájdete tu.

Zabezpecenie ochrany lesov pred poziarmi v roku 2016" nájdete tu.

OZNAM O VYVOZE ODPADOVYCH SPLASKOVYCH VOD ZO ZUMP - Povazska vodarenska spolocnost a.s. pre okresy Povazska Bystrica, Puchov a Ilava" nájdete tu.

Verejna vyhlaska o oznameni miesta ulozenia pisomnosti pre p. Holbicku Romana" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Kolaudacne rozhodnutie - Stredoslovenska energetika - distribucia, a.s., Pri Rajcianke 2927/8,Zilina - Povolenie uzivania stavby " Zliechov - Kosecke rovne: rekonstrukcia VN c.203 za 203/uv/39" nájdete tu.

Uzemny plan obce Zliechov - oznamenie o vypracovani strategickeho dokumentu: Verejnost moze dorucit svoje pisomne stanovisko k oznameniu v sulade s 6 ods. 6 zakona do 15 dni odo dna, ked bolo oznamenie zverejnene ( datum zverejnenia 29.02.2016), na adresu : Okresny urad Ilava, odbor starostlivosti o zivotne prostredie, Mierove namestie 81/18, 019 01 Ilava." nájdete tu.

Nedoplatky na Dani z nehnutelnosti k 31.12.2015" nájdete tu.

Oznamenie o strategickom dokumente- Program ospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja obce Zliechov 2015 - 2024 - aktualizacia" nájdete tu.

Navrh rozpoctu na roky 2016 - 2018" nájdete tu.

Vyzva na predkladanie ponuk verejného obstarávania zadavania podlimitnej zakazky na predmet "Vypracovanie projektovej dokumentacie a vykon autorskeho dozoru na stavbu Znizenie energetickej narocnosti kulturneho domu "Pusta" "nájdete tu.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunalny odpad a drobny stavebny odpad" nájdete tu.

Vseobecne zavazne nariadenie obce cislo o nakladani s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom, objemnym odpadom" nájdete tu.

Uzemne rozhodnutie verejnou vyhlaskou na stavbu "Zliechov-Kosecke Rovne: rekonstrukcia VN c.203 za 203/UV/19" nájdete tu.

Vyzva na predkladanie ponuk verejného obstarávania zadavania podlimitnej zakazky na predmet "Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia obce Zliechov" nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a nariadenie ustneho pojednavania a miestneho zistovania - stavba - "Zliechov-Kosecke Rovne : rekonstrukcia VN c.203/uv/39"nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati uzemneho konania a nariadenie ustneho pojednavania - Realizacia optickych sieti KO-1 Koseca, Obec Kosecke Podhradie, Horna Poruba, Dolna Poruba, Zliechov, Cicmany k.u. Cicmany nájdete tu.

Verejna vyhlaska - Oznamenie o zacati uzemneho konania a nariadenie ustneho pojednavania - Rekonstrukcia VN c. 203 za 203/UV/19 nájdete tu.

Navrh Zadania "Územný plán obce Zliechov" nájdete tu.

Oznámenie o prerokovavani navrhu Zadania "Územný plán obce Zliechov" nájdete tu.

Oznámenie o začatí verejného obstarávania územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Zliechov" nájdete tu.

Vyrocna sprava a Zaverecny ucet obce Zliechov za rok 2014" nájdete tu.