:: ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Zliechov na tomto mieste zverejňuje svoje zmluvy, faktúry a objednávky. Dostanete s k nim cez menu.