:: HASIČSKÝ ZBOR

Krátka história DHZ Zliechov

DHZ Zliechov Dobrovoľný hasičský zbor v Zliechove vznikol v júni 1923. Jeho prvým veliteľom sa stal notár Gábriš, ktorý sa najviac zaslúžil o jeho vznik. DHS mal vtedy 24 členov. O rok neskôr bola založená hasičská dychová hudba. Kapelník Zita pochádzal z Čiech.

DHZ ZliechovV tom roku bola zakúpená aj ručná striekačka (ťahaná koňmi). Prvá motorová striekačka DS-12 bola do obce zakúpená v roku 1934. Táto technika bola postupne obmieňaná novou technikou. Aj vo vedení zboru sa vystriedalo mnoho vynikajúcich hasičov, ktorí pracovali nielen na miestnej, ale i na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Od roku 1959 udržuje DHZ družbu s hasičmi s Polanky nad Odrou. 26. 11. 1972 dostal DHZ do užívania novú hasičskú zbrojnicu. V súčasnej dobe má zbor 76 členov z toho 18 žien. Za prácu a výsledky, ktoré dosahuje bol DHZ Zliechov ocenený v roku 1993 medailou „Za zásluhy“ a v roku 2003 „Za mimoriadne zásluhy“.

DHZ ZliechovZástava bola vysvätená 11.06.1948 na sv. omši, ktorá sa konala pri príležitosti 25. výročia vzniku DHS v Zliechove.

Zástava sa používa pri VČS, oslavách obce, oslavách dňa hasičov, pri družobných stretnutiach s hasičmi z Polanky n/O a pri výročiach zboru.

Po vysvätení zástavy si každý člen a funkcionár obce zakúpil „klinec“ so svojim menom a tento potom zabil do žrde zástavy. Zástava bola zakúpená aj so stuhami s hasičskými heslami. Za prvého vlajkonosiča bol zvolený Jozef Páleš.