:: HASIČSKÝ ZBOR

Ochrana lesov pred požiarmiVážení občania!


S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku lesných požiarov a poskytnúť Vám niekoľko rád, ako toto riziko obmedziť.

Pre toto obdobie je typické „JARNÉ UPRATOVANIE", keď dôkladne vyčistíme obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a minuloročná suchá tráva, lístie a ihličie predstavuje veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru s rýchlim šírením sa hlavne pri veternom počasí.

Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä detí a starších občanov ale i požiare hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. V tomto období častejšie vidieť hasičov pri likvidácii požiarov, ktoré spôsobili ľudia svojou neopatrnosťou. Častou príčinou vzniku týchto požiarov je i hra detí so zápalkami. Výstrahou je nám požiar hradu Krásna Hôrka ktorý vyhorel pre takúto príčinu. Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú lúku, les či budovu preto by sme mali všetci prispieť k tomu, aby sa riziko vzniku požiaru znížilo a to tým že budeme dodržiavať nasledujúce zásady:

• nedovoľme deťom manipulovať zo zápalkami, hlavne na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť,
• pamätajme na to, že odhodená neuhasená cigareta či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,
• pri pobyte v prírode zakladáme oheň len na vyhradených miestach
• zvýšenú pozornosť venujme pri odchode uhaseniu ohňa,
• nevypaľujme suchú trávu,
• nezakladajme oheň za veterného počasia a v období dlhotrvajúceho sucha
• venujme pozornosť ukladaniu horúceho popola
• pamätajme na povinnosť každého občana spozorovaný požiar ak je to v jeho silách uhasiť alebo nahlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150


Zvlášť upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň ľudský život. Ten, kto vypaľuje porasty, alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- EUR. Lesy sú našim nenahraditeľným bohatstvom preto veríme, že svojou opatrnosťou a zodpovedným správaním prekonáme obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez mimoriadnej udalosti.


DHZ Zliechov