:: PRÍRODNÉ A KULTÚRNE PAMIATKY

Prírodné pamiatky

Natura 2000

Zliechov spadá do Území európskeho významu ( ÚEV ). NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.
viac PHSR

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Strážovské vrchy boli za CHKO vyhlásené v roku 1989 na výmere 30 979 ha. Cieľom vyhlásenia oblasti za chránenú je ochrana a zveľaďovanie prírody a krajiny Strážovských a Súľovských vrchov, ich prírodných krajinných a kultúrnych hodnôt, zabezpečenie jej optimálneho využívania so zreteľom na všestranný, kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno – rekreačný význam.
viac PHSR

Národná prírodná rezervácia Strážov (1213 m n.m.)

Strážovské vrchy tvorí masív pozostávajúci z piatich vrcholov. Podľa najvyššieho vrcholu je pomenované celé horstvo. Najvyšší vrch Strážovských vrchov – Strážov vysoko prevyšuje svoje okolie. Strážov je mimoriadne hodnotným prírodným prostredím a je klasifikovaný ako Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1981 na výmere 480 ha. Na tektonickom styku rôzne odolných hornín sa nachádzajú dva Strážovské vodopády: horný – 9 m a dolný – 6 m. Po stránke floristickej patrí medzi najbohatšie lokality v CHKO Strážovské vrchy.
viac PHSR

Prírodná pamiatka Jánošíkova jaskyňa

Jánošíkova jaskyňa je jednou z mnohých jaskýň nachádzajúcich sa v krasovom území CHKO Strážovské vrchy. Je dlhá 108 m, nachádzasa neďaleko vrcholu Strážova. Je významná z geologickéh geomorfologického a historického hľadiska. Verejnosti je neprístupná.
viac PHSR

prírodné pamiatky prírodné pamiatky

Prírodná pamiatka Zliechovský močiar

prírodná pamiatka

Chránené stromy

V obci Zliechov sa nachádzajú chránené stromy, zapísané v zoznamoch chránených stromov v roku 1975 a to dve vŕby a jaseň. Jaseň v Zliechove - 300 rokov starý, 27m vysoký jaseň štíhly s obvodom kmeňa 720 cm a vŕby v Zliechove – dve 150 ročné vŕby biele, 15m vysoké s obvodmi kmeňov 490cm a 550cm.
viac PHSR

prírodné pamiatky prírodné pamiatky


Kultúrne pamiatky

História

Najstaršia písomná zmienka z r. 1272 ako terra Zlieho. Spomína sa ako obec s potočnou radovou zástavbou s drevenými domami omazanými hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby. Domy boli zrubové. Obyvateľstvo sa živilo maloroľníctvom, podomoovým obchodom, tkaním plátna, šitím kožúškov, vyšívaním a pletením čepcov a pásov. Zliechovský kroj patrí k najkrajším na Slovensku.
viac PHSR

Kultúrne a historické pamiatky

Kaplnka (kat.) z 19. stor. v interiéry sa nachádzajú ľudové plastiky z 18. a 19. storočia.

kultúrne pamiatkyKostol sv. Vavrinca rím. kat., postavený v roku 1480 v gotickom slohu, reštaurovaný v roku 1787. Sv. Vavrinec, rímsky diakonik sa nachádza aj v erbe obce s palmou a roštom na ktorom bol upálený. Vnútorné zariadenie pochádza z 18. stor.. V 19. stor. došlo k úprave interiéru kostola so zaklenutou loďou. Nachádzala sa tu aj neskorogotická socha Madony z roku cca 1500, ktorá však bola spolu so štyrmi sochami evanielistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej kazateľnice odcudzená v roku 1980. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína i legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto.

Majer je najstaršia zachovaná budova v obci. Tradičnú domovú zástavbu v obci tvoria drevené domy omazané hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby.

Úzkolajka na sťahovanie dreva - technická pamiatka, slovenský unikát, nezachovala sa.

Pamätníky:
- pamätník padlým v 1. svetovej vojne
- pamätník padlým v 2. svetovej vojne

kultúrne pamiatky kultúrne pamiatky kultúrne pamiatky

Ľudový odev
Ženský a mužský kroj čičmiamsko-beliaskeho typu. Od belianskeho a čičmianskeho kroja sa odlišuje bohatšou a farebnejšou výšivkou. Kroju dominuje biela farba s prekrásnou výšivkou s použitím cirkovej ( žltej ), oranžovej, bielej, neskôr aj červenej farby. Suroviny na výrobu kroja sa získavali z domácich zdrojov: ovčia vlna, konope, ľan a koža. Kroj pozostáva z krpcov, pančušiek, spodnice s pásom, vokolku, zástery, rukávcov, grgule, čepca a podviky. Zliechvský kroj bol zdokumentovaný vo filme Zem spieva a na fotografiách Karola Plicku. Folklórne skupiny v mikroregióne Magura-Strážov dodnes vystupujú v pôvodných, niekedy viac ako storočných krojoch a niektoré ženy dodnes ovládajú techniku šitia, vyšívania a riamenia krojov. Oslavou krásy regionálneho kroja bol nultý ročník folklórneho festivalu BELUŠKY, konaný v auguste 2004 v Zliechove, ktorý bol prehliadkou svadobných zvykov a piesní a jeho pokračovanie v januári 2005 v Čavoji a v auguste 2005 v Hornej Porube, kde sa predstavili najstarší výrobcovia krojov na území mikroregiónu Magura-Strážov. Svoju remeselnú zručnosť sa chcú pokúsiť zapísať do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Múzeum zliechovského kroja – zriadenie expozície bolo podporené z Programu obnovy dediny, nachádza sa v budove Obecného úradu v Zliechove.

Ľudové remeslá a tradície:
- Folklórna skupina Zliechov
- Spevácko-tanečná skupina Bambrláci
- Vicen Jozef st. – krpčiar, košikár, Meliš Jozef – košikár, Vašková Emília, Ševčíková Emília, Štúriková Anna, Kopilcová Alica – vyšívačky